กองทุนการออมแห่งชาติ สมัครที่ไหน มีลักษณะอย่างไร 2566

ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่า ขณะนี้สังคมไทยได้เดินทางมาถึงยุคเริ่มต้นของการเป็นสังคมผู้สูงอายุ โดยสามารถสังเกตง่าย ๆ สำหรับคนทำงาน ที่ภายในองค์กรของคุณ เริ่มที่จะมีคนเกษียณอายุงาน เพิ่มมากยิ่งขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งทางรัฐบาลได้เล็งเห็นความสำคัญของคนกลุ่มวัยนี้ ดังนั้นจึงได้ดำเนินนโยบายที่มุ่งเน้นการส่งเสริมให้คนไทยมีนิสัยรักการออม เพื่อสะสมเงินไว้วันละเล็ก วันละน้อยเพื่อนำเงินไปใช้ในยามแก่เฒ่า เพราะไม่ใช่ทุกคนที่จะมีเงินบำนาญ หรือเงินชดเชยวัยเกษียณจากประกันสังคม

กองทุนการออมแห่งชาติ จึงเริ่มดำเนินการ โดยอยู่บนฐานของการเสริมสร้างนิสัยในการรักการออม เพื่อเก็บออม สะสมเงินทีละน้อยเพื่อให้ทุกคนที่เข้าร่วมโครงการสามารถมีเงินบำนาญไว้ใช้จ่ายในวันที่ชีวิตเดินทางมาสู่วัยเกษียณ ซึ่งสามารถกล่าวได้ว่า กองทุนการออมแห่งชาติเปรียบเสมือนหลักประกันในการใช้ชีวิตในยามแก่ชรานั่นเอง โดยเชื่อว่ายังคงมีประชาชนหลาย ๆ ท่านที่ยังมีข้อสงสัย ว่า กองทุนการออมแห่งชาติ มีลักษณะอย่างไร หรือ หากต้องการเข้าร่วม กองทุนการออมแห่งชาติ สมัครที่ไหนได้บ้าง โดยวันนี้เรามีคำตอบให้คุณ ที่นี่

กองทุนการออมแห่งชาติ คือ

กองทุนการออมแห่งชาติ หรือที่เรียกกันติดปากว่า กอช. เป็นกองทุนการออมเพื่อคนวัยสูงอายุ ที่สามารถช่วยให้ประชาชนทุกคนที่มีสัญชาติไทยเข้าเป็นสมาชิกในระบบเป็นรายบุคคล โดยทางกองทุนนั้นมีฐานะเป็นนิติบุคคล โดยไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ดังนั้น จึงสามารถให้ความช่วยเหลือและให้สิทธิได้ครอบคลุมทุกภาคส่วนและทั่วถึง เนื่องจากในความเป็นจริงนั้น ยังมีแรงงานบางส่วนของประเทศที่ไม่ได้รับความคุ้มครองในประเด็นของเบี้ยชราภาพ โดยอยู่นอกเหนือจากข้าราขการบำนาญ และผู้ประกันตนตามกฎหมาย

ดังนั้น ในการนี้ รัฐบาลจึงได้ดำเนินการจัดตั้ง กองทุนการออมแห่งชาติขึ้น เพื่อเป็นช่องทางในการส่งเสริมการออมพื้นฐานให้แก่สมาชิกและผู้ที่ยังไม่ได้รับความคุ้มครอง ให้สามารถได้รับผลประโยชน์ในรูปแบบของบำนาญ อันเป็นการสร้างความเท่าเทียวและความมั่นคงในการดำเนินชีวิตในยามชรานั่นเอง

 

 

ลิงก์ผู้สนับสนุน

กอช. มีลักษณะอย่างไร

หลายท่านอาจจะมีข้อคำถามว่า กองทุนการออมแห่งชาติ มีลักษณะอย่างไร วันนี้เรามีคำตอบชัด ๆ มาให้ทุกท่าน ที่นี่ โดย กองทุนการออมแห่งชาตินั้น มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมให้ผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระหรืออยู่นอกระบบบำเหน็จบำนาญของรัฐ หรือกองทุนเอกชนที่มีนายจ้างจ่ายเงินสมทบ ซึ่งปัจจุบันคาดว่ามีจำนวนมากถึง 25 – 30 ล้านคน ได้มีโอกาสในการเก็บออมเงิน เพื่อนำเงินที่ได้ไปใช้จ่ายเมื่อยามชราหรือเมื่อมีการเกษียณอายุการทำงาน เมื่อมีอายุครบ 60 ปี โดยจะได้รับเป็นเงินบำนาญเป็นรายเดือนตลอดชีพ ทั้งนี้กองทุนการออมแห่งชาติ มีการกำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิกไว้ดังนี้

  • เป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย
  • มีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ (เฉพาะในหนึ่งปีแรกที่ พ.ร.บ. มีผลบังคับใช้ อนุญาตให้ผู้ที่มีอายุเกิน 60 ปีขึ้นไป มีสิทธิ์สมัครเป็นสมาชิกได้ และกำหนดให้ผู้สมัครที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ออมกับกองทุนได้ 10 ปีนับจากวันที่เป็นสมาชิก ซึ่งจะทำให้ได้รับเงินสมทบจากรัฐอย่างเต็มที่ เช่น หากอายุ 55 ปี สมัครกองทุนในปีนี้ สามารถออมได้ 10 ปี จนถึงอายุ 65 ปี)
  • ไม่อยู่ในระบบบำเหน็จบำนาญภาครัฐหรือเอกชน และไม่อยู่ในกองทุนตามกฎหมายอื่นที่ได้รับเงินสมทบจากรัฐหรือนายจ้าง เช่น กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ, กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร, กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น, กองทุนประกันสังคม (ซึ่งส่งเงินเพื่อได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ), กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และกองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน เป็นต้น

 

 

กองทุนการออมแห่งชาติ สมัครที่ไหน

ในปัจจุบัน กองทุนการออมแห่งชาติ สมัครที่ไหนนั้น สามารถหาคำตอบง่าย ๆ ได้ทันที เพราะทุกท่านสามารถสมัคร กอช. ได้ที่ สำนักงานคลังจังหวัด ที่ว่าการอำเภอ สถาบันการเงินชุมชน และเครือข่ายการรับสมัครทุกแห่ง อาทิ ธกส ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ TescoLotus บุญเติม หรือ App กอช. ยิ่งไปกว่านั้นทุกท่านยังสามารถส่งเงินสะสมได้ทุกที่ตามที่สมัครกองทุนการออมแห่งชาติ ง่าย ๆ ทันทีและรวดเร็ว “สมัครที่ไหน ไม่จำเป็นต้องส่งเงินที่เดิม” เพราะมีช่องทางการให้ริการหลากหลายสถานที่

การจ่ายเงินเข้ากองทุนการออมแห่งชาติ

การจ่ายเงินสมทบ กองทุนการออมแห่งชาติสามารถดำเนินการได้ง่าย ๆ โดยสมาชิกต้องจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนไม่ต่ำกว่าครั้งละ 50 บาท แต่เมื่อรวมกันแล้วในปีหนึ่ง ๆ ต้องไม่เกิน 13,200 บาท และเมื่อสมาชิกส่งเงินสะสม รัฐบาลจะจ่ายเงินสมทบให้ภายในสิ้นเดือนถัดไป ตามระดับอายุของสมาชิก และเป็นอัตราส่วนกับจำนวนเงินสะสม โดยมีอัตราตามที่กำหนดในบัญชีเงินสมทบท้ายพระราชบัญญัติ และเมื่อรวมกันแล้วในปีหนึ่ง ๆ ต้องไม่เกินจำนวนเงินสมทบสูงสุดที่กำหนดโดยกฎกระทรวง ซึ่งได้กำหนดไว้ ดังนี้

  • สมาชิกที่อายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี แต่ไม่เกิน 30 ปี ได้รับเงินสมทบร้อยละ 50 ของเงินที่สะสมเข้ากองทุน แต่ไม่เกินปีละ 600 บาท
  • สมาชิกที่อายุมากกว่า 30 ปี แต่ไม่เกิน 50 ปี ได้รับเงินสมทบร้อยละ 80 ของเงินที่สะสมเข้ากองทุน แต่ไม่เกินปีละ 960 บาท
  • สมาชิกที่อายุมากกว่า 50 ปี แต่ไม่เกิน 60 ปี ได้รับเงินสมทบร้อยละ 100 ของเงินที่สะสมเข้ากองทุน แต่ไม่เกินปีละ 1,200 บาท

โดยรัฐบาลจะค้ำประกันผลตอบแทนให้กับสมาชิก กอช. ทุกคน โดยคิดคำนวณอัตราผลประโยชน์ให้ไม่ต่ำกว่าดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน เฉลี่ยของธนาคารออมสิน ธกส. และธนาคารพาณิชย์ใหญ่อีก 5 แห่ง ดังนั้น สมาชิกจะมีสิทธิ์ออมได้ไม่เกินปีละ 13,200 บาท

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสมทบให้แก่สมาชิก กอช.

เมื่อสมัครเป็นสมาชิก กอช. และดำเนินการตามเงื่อนไขทั้งหมดสมบูรนณ์ สมาชิกจะมีสิทธิ์ได้รับเงินในกรณีดังต่อไปนี้

  • อายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ได้รับบำนาญรายเดือนตลอดชีวิต
  • ทุพพลภาพก่อนอายุครบ 60 ปี ได้รับเงินสะสมและผลประโยชน์ของเงินสะสม ส่วนเงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบ จะได้รับเมื่อมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์
  • ลาออกจากกองทุน ได้รับเงินสะสมและผลประโยชน์ของเงินสะสม
  • เสียชีวิต ได้รับเงินเท่าจำนวนเงินในบัญชีของแต่ละบุคคล

จะเห็นว่าการสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาตินั้น เป็นสิ่งที่น่าสนใจและอาจจะเหมาะสมสำหรับการวางแผนการเกษียณของใครหลาย ๆ คน ดังนั้นหากมีข้อสงสัย หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเข้าศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่นี่ อีกทั้งยังสามารถเข้าระบบเพื่อตรวจสอบสิทธิได้ง่าย ๆ ทันที เพียง คลิก

 

กองทุนการออมแห่งชาติ ติดต่อ

อาคารเพ็ญศรี พิชัยสนิธ ชั้น 2-5 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถ.ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทร 02 049 9000

 

อ้างอิง 1 2

 

topofficecleaner