แจกเงินฟรี รัฐบาล 2566 แจกเงิน 5000 บาท

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ยังคงมีความรุนแรง และยังน่าเป็นห่วงในเขตหลายจังหวัด ส่งผลให้ทางรัฐบาลจำเป็นต้องออกมาตรการในการควบคุมพื้นที่ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสซึ่งส่งผลให้มีการประกาศ “ล็อคดาวน์” ในเขตจังหวัดและพื้นที่สีแดงเข้ม โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นมา และเมื่อมีการประกาศปิดเมือง ร้านค้าและร้านอาหารต่าง ๆ  ที่เคยเปิดให้บริการได้ตามปกติ จึงมีความจำเป็นต้องปิดและหยุดกิจการ ซึ่งส่งผลกระทบให้หลาย ๆ ท่านได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบต่าง ๆ จากการ Lockdown ในครั้งนี้

ซึ่งในการนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้มีการดำเนินการแจกเงิน 5000 ล่าสุดเพื่อเป็นการเยียวยากลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินมาตรการล็อคดาวน์ ซึ่งวันนี้เราได้สืบค้นและรวบรวมข้อมูล มาเพื่อนำเสนอให้ทุกท่านแล้วที่นี่ เรียกได้ว่าบทความเดียว สรุปทุกประเด็นเกี่ยวกับการแจกเงินฟรี รัฐบาล 2566 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

 

แจกเงิน 5000 ล่าสุด 2566

 

แจกเงินฟรี รัฐบาล 2566 แจกเงิน 5000 บาท

จากที่หลาย ๆ ท่านคงจะพอได้ทราบและได้ยินข่าว จากการประชุมคณะรัฐมนตรีที่พึ่งมีขึ้น ซึ่งเป็นที่มาของมติการอนุมัติการแจกเงิน 5000 ล่าสุด โดยเป็นการดำเนินการตามมาตรการให้ความช่วยเหลือและแจกเงินเยียวยาให้ความช่วยเหลือแรงงาน ผู้ประกอบอาชีพอิสระ และเหล่าผู้ประกอบการ ที่อยู่ในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด หรือ เขตพื้นที่สีแดงเข้ม ซึ่งประกอบไปด้วย 10 จังหวัดโดยจะได้รับการแจกเงิน 5000 ล่าสุด ซึ่งมีดังนี้

 • กรุงเทพมหานคร
 • นครปฐม
 • นนทบุรี
 • ปทุมธานี
 • สมุทรปราการ
 • สมุทรสาคร
 • นราธิวาส
 • ปัตตานี
 • ยะลา
 • สงขลา

โดยมาตรการการแจกเงินฟรี รัฐบาล 2566 นั้นเป็นการดำเนินการเข้าให้ความช่วยเหลือด้านการเงินแก่กลุ่มผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงทั้ง 9 หมวดกิจการ ซึ่งมีขอบเขตและมีกลุ่มอาชีพดังนี้ที่จะได้รับการแจกเงิน 5000 ล่าสุด

 • กลุ่มงานการก่อสร้าง
 • ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร
 • กลุ่มอาชีพศิลปะ บันเทิงและนันทนาการ
 • กิจการการบริการด้านอื่น ๆ
 • ขายส่งและสถานที่เก็บสินค้า
 • ขายส่งและกรขายปลีก การซ่อมยานยนต์
 • กิจกรรมการให้บริการและการบริการสนับสนุนต่าง ๆ
 • กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และกิจการวิชาการ
 • ข้อมูลข่าวสารและการศึกษา

ขณะที่ในส่วนของการเยียวยาผู้ประกอบการได้มีการเพิ่มกิจการในแอปถุงเงิน โดยเพิ่มเติมจากเฉพาะร้านอาหารและเครื่องดื่ม โดยในครั้งนี้ให้รวมร้านโอทอป ร้านค้าทั่วไป ร้านค้าบริการ กิจการขนส่งสาธารณะ (ไม่รวมกิจการขนาดใหญ่) โดยมาตรการที่ออกมาเป็นการให้ความช่วยเหลือ 1 เดือน และอาจขยายต่อตามสถานการณ์

 

แจกเงินฟรี รัฐบาล 2566 กลุ่มประกันสังคม

 

แจกเงินฟรี รัฐบาล 2566 แจกเงิน 5000 บาท

รายละเอียดของการให้ความช่วยเหลือใหกับเหล่าผุ้ประกันทั้งมาตรการ 33/ 39/ 40 นั้นทางรัฐบาลได้ดำเนินการพิจารณาให้สำนักงานประกันสังคมประชุมและดำเนินการพิจารณาเพื่ออนุมัติการให้เงินเยียวยาเพื่อแจกเงินฟรี รัฐบาล 2566 บัตรประกันสังคม ให้กับผู้ประกันตนที่อยู่ในกลุ่มที่ได้รับผลกระทบทั้ง 9 กลุ่ม โดยเพิ่มเติมกลุ่มแรงงานและผู้ประกอบการทั้งในระบบและนอกระบบ นอกจากนี้ยังเพิ่มเติมสาขาของกลุ่มที่จะได้รับการแจกเงินฟรี รัฐบาล 2566 เพิ่มอีก 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มจากมาตรการเงินเยียวยาล่าสุด บัตรประกันสังคมครั้งที่แล้ว กลุ่มที่พักแรมและบริการด้านอาหาร กลุ่มศิลปะ บันเทิงและนันทนาการ และกลุ่มการบริการอื่น ๆ เป็นต้น โดยมีรายละเอียดและข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้

 • ลูกจ้าง ม. 33 ในกิจการ 9 กลุ่มดังกล่าว จะได้รับการแจกเงินฟรี รัฐบาล 2566 ให้ 50% ของรายได้ (สูงสุดไม่เกิน 7,500 บาท) และจ่ายสมทบให้ลูกจ้างสัญชาติไทยอีก 2,500 บาทต่อคน รวมแล้วได้สูงสุด 10,000 บาท
 • นายจ้าง ม. 33 ในกิจการ 9 กลุ่มดังกล่าว รัฐจะจ่ายให้ตามจำนวนลูกจ้าง 3,000 บาทต่อราย สูงสุดไม่เกิน 200 คน
 • สำหรับผู้ประกันตนตาม ม. 39 และ 40 จะได้รับการแจกเงินฟรี รัฐบาล 2566 โดยประกันสังคมช่วยเหลือค่าใช้จ่าย 5,000 บาทต่อคน
 • ผู้ประกอบอาชีพอิสระให้ขึ้นทะเบียนตาม ม. 40 ภายใน ก.ค. นี้ เพื่อรับค่าช่วยเหลือ 5,000 บาท
 • ผู้ประกอบการที่มีลูกจ้างแต่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคมให้ขึ้นทะเบียนตาม ม.33 ภายในเดือนก.ค. นี้ เพื่อรับการแจกเงิน 5000 ล่าสุดช่วยเหลือตามข้อ 1 และ 2
 • ผู้ประกอบการที่ไม่มีลูกจ้าง และไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคมให้ขึ้นทะเบียนตาม ม. 40 ภายในเดือนก.ค. นี้ เพื่อรับการแจกเงิน 5000 ล่าสุด (ตามข้อ 3)
 • ผู้ประกอบการภายใต้โครงการคนละครึ่งและโครงการเราชนะที่มีลูกจ้างให้ขึ้นทะเบียนตาม ม.33 ภายในเดือนก.ค. นี้ เพื่อรับการแจกเงินฟรี รัฐบาล 2566 ช่วยเหลือตามข้อ 1 และ 2
 • ผู้ประกอบการภายใต้โครงการคนละครึ่งและโครงการเราชนะที่ไม่มีลูกจ้างให้ขึ้นทะเบียนตาม ม. 40 ภายในเดือนก.ค. นี้ เพื่อรับเงินเยียวยาล่าสุด ด้วยรับการแจกเงินฟรี รัฐบาล 2566 ช่วยเหลือ 5,000 บาท (ตามข้อ 3)

 

นอกจากการแจกเงิน 5000 ล่าสุด รัฐบาลมีอะไรเยียวยาอีกบ้าง

 

แจกเงินฟรี รัฐบาล 2566 แจกเงิน 5000 บาท

สำหรับโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรประชารัฐนั้น จากผลกระทบในระยะที่ 3 จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 นั้น ทางรัฐบาลได้ออกมาตรการให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติม ด้วยการแจกเงินฟรี รัฐบาล 2566 อีก 1,200 บาท ซึ่งจะครอบคลุมกลุ่มประชาชนประมาณ 13.65 ล้านคน โดยจะเริ่มดำเนินการแจกเงินฟรี รัฐบาล 2566 อีกเดือนละ 200 บาท เป็นระยะเวลาทั้งหมด 6 เดือน ซึ่งจะเริ่มโอนเงินด้วยการแจกเงินฟรี รัฐบาล 2566 ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2566

ทั้งนี้มาตรการการแจกเงินฟรี รัฐบาล 2566 ในครั้งนี้ จะเป็นการจ่ายเงินเพิ่มเติมจากส่วนที่ผู้ถือบัตรประชารัฐได้รับอยู่ก่อนแล้ว ไม่ว่าจะเป็น

 • วงเงินชำระค่าสินค้าอุปโภคบริโภค200-300 บาทต่อคน สำหรับซื้อของใช้จำเป็นสำหรับการดำเนินชีวิต ซึ่งจะต้องใช้กับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ หรือร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้น 
 • ค่าเดินทางรถโดยสารสาธารณะ500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นการรูดบัตรหักค่าใช้จ่ายได้ทั้งรถเมล์, รถไฟ, รถไฟฟ้า และ บขส. โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 • ส่วนลดซื้อก๊าซหุงต้ม45 บาทต่อ 3 เดือน 
 • ส่วนลดค่าน้ำประปาสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนไว้กับการประปาในพื้นที่ จะได้รับการช่วยเหลือค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท ซึ่งจะต้องใช้น้ำไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด โดยเมื่อบิลค่าน้ำประปามาต้องจ่ายเงินสดไปก่อน จากนั้นระบบจะบันทึกข้อมูลและโอนเงินสดกลับมาเข้าบัตร 
 • ส่วนลดค่าไฟฟ้าจะต้องใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด 230 บาท เมื่อสิ้นเดือนบิลค่าไฟฟ้ามาให้จ่ายเงินไปก่อน เมื่อระบบจัดเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้ว พบว่าใช้ไม่เกินเกณฑ์ ก็จะโอนเงินช่วยเหลือกลับมาเข้าบัตรให้ 230 บาท โดยสามารถกดเป็นเงินสดออกมาได้

อ้างอิง 1

 

 

 
รัฐบาลแจกเงิน วันนี้
 
แจกเงินฟรีช่วยโควิด
 
ข่าวรัฐบาลแจกเงินล่าสุด
 
ลงทะเบียนรับเงินฟรี 2566
 
รัฐบาลแจกเงินนักเรียน2566
 
แจกเงินฟรีช่วยโควิด2566
 
รัฐบาลแจกเงินล่าสุด5000
 
รัฐบาลแจกเงิน5000กี่เดือน
topofficecleaner