สินเชื่อเพื่อการศึกษา 2566 เงินกู้เพื่อการศึกษา 2023

ความรู้คืออาวุธและสมบัติอันล้ำค่าสำหรับการดำเนินชีวิตในยุคปัจจุบัน แม้ว่าความนิยมและความต้องการในการสมัครเข้าเรียนและศึกษาต่อในระดับปริญญาทั้งตรี โท เอก ในรั้วมหาวิทยาลัย นั้นอาจจะไม่จำเป็นต่อคนทุกคนอีกต่อไป แต่ไม่ว่าจะเป็นการเรียนหรือการฝึกพัฒนาตนเองเพื่อต่อยอดความรู้ ความสามารถหรือการพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ ก็ล้วนมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีความพร้อมและความสามารถที่จะประกอบอาชีพหรือการสร้างรายได้ในยุคปัจจุบันให้ได้ ซึ่งทุกคลาส ทุกชั้นเรียนไม่ว่าจะเป็นออฟไลน์หรือออนไลน์ต่างก็มีค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นพอ ๆ กับค่าใช้จ่ายในส่วนอื่น ๆ ในการดำเนินชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะช่วงเวลาที่ยากลำบาก เศรษฐกิจตกต่ำ ผู้คนต่างได้รับผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจ ทำให้การหาเงินค่าเทอมหรือค่าเล่าเรียนจึงต้องหาช่องทางในการยืมหรือกู้เงินจากสถาบันทางการเงินและธนาคาร ซึ่งใครกำลังมองหาช่องทางในการกู้เงินเพื่อการศึกษา แล้วล่ะก็ สามารถศึกษาและหารายละเอียดตามบทความนี้ได้เลย

 

ลิงก์ผู้สนับสนุน

กู้เงินเพื่อการศึกษา ที่ไหนดี 2563

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ)

หากใครที่กำลังมองหาแหล่งทุนกู้ยืมเงินหรือสินเชื่อเพื่อการศึกษา 2563 คงต้องนึกถึง กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ) เป็นแหล่งแรก เนื่องจากเป็นกองทุนเงินให้กู้ยืมที่จัดตั้งโดยรัฐบาลมาตั้งแต่ ปี พ.ศ.2541 ตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 2541 จนถึงในปัจจุบันตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 2560 เป็นกองทุนมีฐานะเป็นนิติบุคคลที่มีทุนหมุนเวียนอย่างต่อเนื่องและมีมาตรการช่วยเหลือหลายมาตรการ โดยเฉพาะเมื่อเกิดวิกฤติเศรษฐกิจทั้งในระดับประเทศและในระดับนานาชาติ โดยพิจารณาให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาแก่นักเรียนและนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ อีกทั้งยังมีมาตรการสนับสนุนนักเรียนและนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการและสาขาวิชาที่มีความขาดแคลนและมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ ซึ่งมีการกำหนดคุณสมบัติของผู้กู้ดังนี้

 • มีสัญชาติไทย
 • ศึกษาหรือได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาอยู่ในสถานศึกษาที่ร่วมดำเนินงานกับกองทุน ประกาศประจำปี 2563
 • เป็นผู้ขอกู้ยมืเงินเพื่อการศึกษาในการเข้าศึกษาที่สถานศึกษาเพียงแห่งเดียวในคราวภาคการศึกษาเดียวกัน
 • มีผลการเรียนดีหรือผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผลของสถานศึกษา
 • มีความประพฤติดี ไม่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษาขั้นร้ายแรงหรือไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย เช่น หมกหมุ่นมรการพนัน เสพยาเสพติด ดื่มสุราเป็นอาจิณ เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีลักษณะต้องห้ามและคุณสมบัติเฉพาะของนักเรียนหรือนักศึกษา เพิ่มเติมซึ่งผู้ที่สนใจการกู้เงินเพื่อการศึกษาของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ) สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่เว็บไซส์ของกองทุน ประจำปี 2563 ที่นี่

 

สินเชื่อเพื่อการศึกษาในประเทศ ธนาคารกรุงไทย 2563

เรียนต่อไม่ใช่เรื่องยาก เพียงศึกษารายละเอียดและสมัครสินเชื่อเพื่อการศึกษาในประเทศของธนาคารกรุงไทย สินเชื่อที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่มีจุดเด่น สามารถผ่อนชำระในระยะเวลาที่นานสูงสุดถึง 10 ปี โดยให้วงเงินกู้ที่สูงและสามารถเริ่มการยื่นกู้ได้ตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงระดับบัณฑิตศึกษาเลยทีเดียว ซึ่งวงเงินในการกู้สามารถกู้ได้ตามค่าใช้จ่ายจริง ครอบคลุม ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา และหลักสูตรนานาชาติหรือ English Program ในระดับปฐมวัยเช่น อนุบาลสามารถกู้ได้วงเงินสูงถึง 300,000 บาท แต่ต้องเป็นสถาบันการศึกษาหรือหลักสูตรต่าง ๆ ที่ได้รับการรับรองโดยรัฐหรือ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) หรือ สกอ. ในปัจจุบัน และแบ่งจ่ายเงินกู้ตามค่าใช้จ่ายที่เกิขึ้นจริงของภาคการศึกษานั้น ๆ เช่น ค่าเล่าเรียน ค่าหนังสือและอุปกรณ์การเรียน

คุณสมบัติผู้กู้

 • เป็นบิดาหรือมารดา หรือผุ้ปกครอง หรือญาติของนักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือบุคคลที่ทำงานแล้วที่ต้องการศึกษาต่อ
 • มีรายได้แน่นอนหรือประกอบธุรกิจส่วนตัว
 • เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ และอายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาในการกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี กรณีกู้ร่วม ให้ถืออายุของผู้หนึ่งผู้ใดที่อายุต่ำกว่าเป็นเกณฑ์
 • ไม่มีประวัติเสียหายด้านการเงินหรือมีหนี้สินล้นพ้นตัว

คุณสมบัติผู้ค้ำประกัน

 • ข้ารายการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานองค์การของรัฐ ที่มีเงินเดือนไม่น้อยกว่า 15,000 บาทหรือ
 • พนักงานบริษัทเอกชนที่มรเงินเดือนไม่น้อยกว่า 20,000 บาท
 • ประกอบธุรกิจส่วนตัว มีรายได้ต่อเดือนไม่น้อยกว่า 50,000 บาท
 • ไม่มีประวัติเสียหายด้านการเงินหรือมีหนี้สินล้นพ้นตัว

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ ที่นี่

 

สินเชื่อเพื่อการศึกษา เงินกู้เพื่อการศึกษา

สินเชื่อเพื่อการศึกษา และสินเชื่อเพื่อการรักษาพยาบาล SCB 2563

สินเชื่อของธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) โดยมีวัตถุประสงค์ให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา และเพื่อรักษาพยาบาลของตนเอง คู่สมรส รวมทั้งบุตร (ไม่รับบุตรบุญธรรม) บิดา มารดา ของตนเองและคู่สมรส ซึ่งช่วยให้ลูกค้าสามารถจัดสรรแผนการเงินของครอบครัวได้อย่างลงตัว ซึ่งเป็นสินเชื่อที่สามารถดำเนินการกู้ยืมเงินได้ โดยไม่ต้องใช้คนค้ำประกัน และสามารถสมัครได้อย่างสะดวกโดยผ่าน ปแป SCB Easy และใช้เอกสารเพียงไม่กี่ฉบับ เช่น ใบแจ้ง/ ใบเสร็จค่าเล่าเรียน ซึ่งมีอายุไม่เกิน 30 วันนับจากวันชำระ วงเงินอนุมัติตั้งแต่ 20,000 – 2,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเอกสารแสดงค่าใช้จ่าย) และสามารถผ่อนชำระได้นานสูงสุดถึง 60 เดือนด้วยอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก สามารถดำเนินการเตรียมเอกสารได้ดังนี้

เอกสารยืนยันตัวตนและเอกสารยืนยันรายได้ (ไม่ใช้คนค้ำประกัน)

 • สำเนาบัตรประชาชน/ สำเนาบัตรข้าราชการ/ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจฯ
 • สำเนาสูติบัตร/ ทะเบียนบ้าน (กรณีกู้ให้บุตร/ธิดา)
 • ใบสำคัญการสมรสและสำเนาบัตรประชาชนคู่สมรส
 • หนังสือรับรองเงินเดือน หรือสลิปเงินเดือนปัจจุบัน ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน
 • Statement ย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด (สำหรับพนักงานประจำ)
 • Statement ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด (สำหรับอาชีพอิสระ)
 • ใบเสร็จชำระค่าเล่าเรียน หรือ หนังสือรับรองค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาจากสถาบันการศึกษา/ ใบแจ้งการชำระค่าลงทะเบียน / ใบลงทะเบียน ในประเทศไทย (ระยะเวลาไม่เกิน 30 วันนับจากวันชำระ)

หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

สินเชื่อเพื่อการศึกษา เงินกู้เพื่อการศึกษา

สินเชื่อเพื่อการศึกษาธนชาต FLASH Scholar 2563

บริการสินเชื่อของธนาคารธนชาต ที่มีจุดเด่นให้กู้เงินเพื่อค่าใช้จ่ายสำหรับการศึกษาของตนเองในระดับปริญญาโท และปริญญาเอกกับสถาบันการศึกษาภายในประเทศ ทุกสถาบัน ทุกหลักสูตร คุณสมบัติผู้กู้คือ เป็นผู้รายได้ประจำทุกประเภทก็สามารถดำเนินการสมัครขอกู้เงินเพื่อการศึกษา FLASH Scholar ได้โดยต้องมีคุณสมบัติทั่วไปดังนี้

 • สัญชาติไทย
 • เป็นผู้ที่ศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอกกับสถันการศึกษาในประเทศตามที่ธนาคารกำหนด
 • อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป และอายุของผู้กู้รวมระยะเวลาการผ่อนชำระต้องไม่เกิน 60 ปี
 • มีรายได้ประจำต่อเดือนตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป
 • อายุงานของผู้กู้ ผู้มีรายได้ประจำ อายุงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปและ ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ดำเนินธุรกิจปัจจุบันมาไม่น้อยกว่า 2 ปี

โดยสินเชื่อนี้จำเป็นต้องใช้บุคคลเป็นผู้ค้ำประกันการกู้ ซึ่งผู้ค้ำประกันจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

 • อายุผู้ค้ำ อายุ 20 ปีขึ้นไป กรณีเป็นบิดา หรือ มารดา เป็นผู้ค้ำได้ ไม่มีการกำหนดอายุ หากเป็นบุคคลอื่น อายุรวมกับระยะเวลาการผ่อนชำระจะต้องไม่เกิน 65 ปี
 • รายได้ผู้ค้ำ กรณีรายได้ประจำ ต้องมีรายได้ไม่น้อยกว่า 20,000 บาทต่อเดือน หรือ กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว ต้องดำเนินธุรกิจมาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ปี รายได้ต้องไม่ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อเดือน

วงเงินกู้ของสินเชื่อ FLASH Scholar สามารถกู้ได้ตั้งแต่ 100,000 – 1,000,000 บาทและสามารถกู้ได้ 100% ของค่าเล่าเรียนตามหลักสูตร ระยะเวลาการผ่อนชำระนานสูงสุดไม่เกิน 8 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก

 

สินเชื่อชีวิตสุขสันต์ ธนาคารออมสิน 2563

หนึ่งในผลิตภัณฑ์สินเชื่อของธนาคารออมสิน “เพิ่มสีสันให้ชีวิต ด้วยสินเชื่อชีวิตสุขสันต์ สำหรับใช้จ่ายเพื่อการศึกษา แต่งงาน ท่องเที่ยว” เป็นสินเชื่ออเนกประสงค์ตามความต้องการของผู้กู้ ซึ่งมีวงเงินกู้ที่สูงถึง 20,000,000 บาท ขึ้นอยู่กับประเภทและมูลค่าของหลักทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกัน อาทิ ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของจำนวนเงินฝากคงเหลือในสมุดฝากเงินออมสิน และให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของมูลค่าสลากออมสินพิเศษ โดยไม่ต้องพิจารณาถึงมูลค่าสลากเมื่อถอนคืนก่อนครบกำหนด

คุณสมบัติผู้กู้

 • บุคคลธรรมดาที่บรรลุนิติภาวะแล้ว และมีความสามารถในการทำนิติกรรมได้ตามกฎหมาย
 • ผู้ฝากเงินประเภทสลากออมสินพิเศษซึ่งเป็นผู้เยาว์และมีความประสงค์ขอกู้เงินโดยใช้สลากออมสินพิเศษของตนเองเป็นหลักประกันจะต้องได้รับความยิมยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม
 • เป็นผู้ที่มีถิ่นที่อยู่แน่นอนสามารถติดต่อได้
 • เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร

หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสแกน QR Code

 

topofficecleaner