Top Office Cleaner

Time to Clean Up Your Life

สินเชื่อบ้าน ธอส. ผู้มีรายได้น้อย สินเชื่อบ้าน ข้าราชการ 2564

/
/
/
435 Views

หากพูดถึงเรื่องบ้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสินเชื่อบ้าน หรือกู้เงินเพื่อต่อเดิมและซื้อบ้านแล้วไม่ได้พูดถึง ธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ ธอส. ก็คงเป็นเรื่องแปลก เพราะด้วยความมุ่งมั่นและความตั้งใจในการดำเนินหน้าเพื่อทำตามพันธกิจหลักที่มุ่งหวัง “ทำให้คนไทยมีบ้าน” และด้วยการสนับสนุนเงินและงบประมาณเป็นจำนวนมหาศาลเพื่อทำให้คนไทยมีที่อยู่อาศัย อย่างน้อย ๆ ก็ปลอดภัยและมีที่พังพิง แม้จะมีวิกฤติทางด้านเศรษฐกิจมากน้อยเพียงใด เราก็จะสามารถอยู่และต่อสู่ต่อไปได้

โดยในครั้งนี้ ธอส. มาพร้อมกับโครงการหลักใหม่ล่าสุด 3 โครงการเพื่อขยายโอกาสและออกสินเชื่อบ้าน ผู้มีรายได้น้อย และกลุ่มลูกค้าธอส สินเชื่อ ข้าราชการหรือเจ้าพนักงานของรัฐ เพื่อให้มีบ้าน ซึ่งเน้นการกำหนดคุณสมบัติและเอื้อประโยชน์ต่อลูกค้ามากยิ่งขึ้น ซึ่งในครั้งนี้ เราได้ทำการรวมรวมข้อมูลและรายละเอียดมานำเสนอให้ทุกท่านแล้ว ที่นี่

  ลิงก์ผู้สนับสนุน

ธอส เตรียมวงเงินสินเชื่อบ้าน 2564 ถึง 70,000 ล้าน

ด้วยวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มโอกาสให้กลุ่มผู้มีรายได้น้อย และรวมไปถึงเหล่าข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ สามารถมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองได้ง่าย และสะดวกมากยิ่งขึ้น ทางธนาคารอาคารสงเคราะห์ จึงดำเนินนโยบายที่สอดคล้องกับพันธกิจ “ทำให้คนไทยมีบ้าน” ภายใต้แนวคิด “Be Simple, Make it Simple” มีบ้านได้ง่าย ๆ กับธอสสินเชื่อบ้าน 2564 ผู้มีรายได้น้อย และขยายโอกาสธอส สินเชื่อบ้าน ข้าราชการและบุคลากรของรัฐ โดยมีเงื่อนไขน้อย และผ่อนได้นานถึง 40 ปี ผ่าน ผลิตภัณฑ์สินเชื่อหลัก 3 โครงการ ซึ่งมีข้อมูลและรายละเอียดดังนี้

โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ

ด้วยความเข้าใจและเล็งเห็นความสำคัญของบุคลากรภาครัฐ ธนาคารอาคารสงเคราะห์จึงดำเนินการโครงการธอส สินเชื่อบ้าน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยสามารถให้ยื่นคำขอกู้และทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 โดยมีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงินเพื่อการก่อสร้าง ดังนี้

 • การซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด
 • เพื่อปลูกสร้างอาคาร หรือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร
 • เพื่อต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร
 • เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุดจากสถาบันการเงินอื่น
 • เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินเปล่าจากสถาบันการเงินอื่นพร้อมปลูกสร้างอาคาร
 • เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคารจากสถาบันการเงินอื่น และปลูกสร้างอาคาร หรือ ต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร

และเพียงมีคุณสมบัติ ดังนี้ ก็สามารถดำเนินการขอยื่นเอกสารการขอธอส สินเชื่อบ้าน ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐได้ทันที ซึ่งธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้กำหนดเงื่อนไข ไว้ดังนี้

เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงาน/ เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ชื่อเรียกอย่างอื่น และลูกจ้างประจำ ที่เป็นผู้มีสิทธิขอกู้เงินตามคำนิยามในข้อตกลงโครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยประเภทไม่มีเงินฝาก ที่ส่วนราชการ หรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ หรือองค์การมหาชน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรอิสระในกำกับของรัฐหรือจัดตั้งโดยกฎหมายเฉพาะ หรือจัดตั้งตามนโยบายรัฐ ได้ลงนามร่วมกับธนาคาร

จากข้อมูลข้างต้น พอจะเห็นแล้วว่า การกำหนดเงื่อนไขในการขอธอส สินเชื่อบ้าน ข้าราชการหรือพนักงานของรัฐนั้นสามารถขยายและครอบคลุมไปถึงกลุ่มพนักงานและอาจารย์ในมหาวิทยาลัยได้อีกด้วย ดังนั้นหากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่ม โปรดอย่าลังเลที่จะเข้าติดต่อ สอบถามกับทางธนาคาร อาคารสงเคราะห์ ได้ทันที

ต้องการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ที่นี่ ธอส สินเชื่อบ้าน ข้าราชการ โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ

 

 

โครงการสินเชื่อบ้านคนละหลัง

หนึ่งในผลิตภัณฑ์สินเชื่อบ้าน ผู้มีรายได้น้อย ที่เริ่มดำเนินการกำหนดระยะเวลายื่นคำขอกู้และทำนิติกรรมตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 และสิ้นสุดการทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 โดยเป็นการอนุมัติวงเงินกว่า 30,000 ล้านบาทเพื่อให้สินเชื่อบ้าน ผู้มีรายได้น้อยก็สามารถกู้ได้ง่าย ๆ ทันที ซึ่งครอบคลุมทั้งการ

 • การซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด
 • เพื่อปลูกสร้างอาคาร หรือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร
 • เพื่อต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร
 • เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุดจากสถาบันการเงินอื่น
 • เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินเปล่าจากสถาบันการเงินอื่นพร้อมปลูกสร้างอาคาร
 • เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคารจากสถาบันการเงินอื่น และปลูกสร้างอาคาร หรือ ต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร

และเพียงมีคุณสมบัติ ดังนี้ ก็สามารถดำเนินการขอยื่นเอกสารการขอสินเชื่อบ้าน ผู้มีรายได้น้อยได้ทันที ซึ่งธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้กำหนดเงื่อนไข ไว้ดังนี้

 • ประชาชนทั่วไปที่มีรายได้ ไม่เกิน 25,000 บาท ต่อเดือน
 • ลูกค้าสามารถใช้สิทธิยื่นกู้ตามโครงการสินเชื่อบ้าน ผู้มีรายได้น้อยนี้ได้ 1 หลัง/ ห้อง ต่อ 1 หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน และสำหรับผู้กู้ร่วม ให้ใช้สิทธิได้เพียง 1 หลัง/ ห้องเท่านั้น

ต้องการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ที่นี่ สินเชื่อบ้าน ผู้มีรายได้น้อย โครงการสินเชื่อบ้านคนละหลัง

 

โครงการบ้าน ธอส. เพื่อสานรัก

สินเชื่อ ธอส โครงการบ้าน เพื่อสานรัก เป็นสินเชื่อที่มีกรอบวงเงิน 30,000 ล้านบาท สำหรับผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน 35,000 บาทต่อเดือน ซึ่งเป็นอีกโครงการสินเชื่อบ้าน ผู้มีรายได้น้อย ที่สามารถให้วงเงินทุกท่านที่มีความสนใจขอสินเชื่อบ้านได้วงเงินสูงสุด ไม่เกิน 3 ล้านบาท ด้วยอัตราดอกเบี้ยเพียง 3% ต่อปีในปีแรกของสัญญา และปีที่ 2 ปรับขึ้นเล็กน้อยเป็น 4 % และมีอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว MRR -1.15% ต่อปี และปีที่ 4 จนครบอายุสัญญา ทั้งนี้สินเชื่อบ้าน ผู้มีรายได้น้อยนี้ สามารถให้ทุกท่านที่เข้าเงื่อนไขมีบ้านได้ง่าย ๆ โดยสามารถผ่อนชำระเริ่มต้นเพียง 3,800 บาทต่อเดือนเท่านั้น และอนุมัติวงเงิน พร้อมฟรีค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ เพื่อซื้อ ปลูกสร้าง ต่อเติม ซ่อมแซม และซื้ออุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวก ที่เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย โดยการขอยื่นขอสินเชื่อบ้าน ผู้มีรายได้น้อยนี้สามารถดำเนินการทำนิติกรรมได้ ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2564

ต้องการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม  ที่นี่  สินเชื่อบ้าน ธอส เพื่อสานรัก

อ้างอิง 1 2

 

 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • Linkedin
 • Pinterest
This div height required for enabling the sticky sidebar
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :