สินเชื่อบุคคลดิจิทัล ทางเลือกใหม่ ยืมเงินด่วน 2023

ปัจจุบันนี้ดูเหมือนว่า ไม่ว่าจะเป็นสาขาใด วงการใด เทคโนโลยีก็จะเข้าไปมีส่วนในการสร้างความเปลี่ยนแปลง ซึ่งการเงินและการให้บริการสินเชื่อก็เป็นหนึ่งในนั้น จากการพิจารณาของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ที่กำลังมีการให้ความสำคัญกับสินเชื่อดิจิทัล หรือ สินเชื่อบุคคลดิจิทัลเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงไตรมาศแรกของปี 2023 เพื่อเป็นการส่งเสริมและเพื่อช่วยประชาชนฐานรากในการเข้าถึงแหล่งเงิน ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับการหล่อเลี้ยงธุรกิจขนาดย่อมและการดำเนินชีวิต ประกอบกับความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี ส่งผลให้ สินเชื่อดิจิทัล (Digital Lending) นี้จะเปลี่ยนโฉมหน้าการขอสินเชื่อ และการยืมเงินด่วนไปทั้งหมด ด้วยการใช้ข้อมูลและหลักฐานการขอสินเชื่อบุคคลดิจิทัลที่มีความแตกต่างออกไป เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการให้บริการได้สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

โดยในครั้งนี้ เราจะมาทำความรู้จักและเตรียมความพร้อม ติวเข็มข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อดิจิทัลกันก่อน เพื่อไม่ให้คุณตกข่าว และมีความพร้อมในการใช้บริการสินเชื่อบุคคลดิจิทัล เพราะไม่แน่ไม่นอน ในอนาคตหลักฐานการค้ำประกันการยืมเงินด่วนดิจิทัล อาจจะใช้เพียงข้อมูลที่มีการบันทึกไว้จากระบบที่เชื่อมต่อกัน เช่น ข้อมูลการชำระค่าบริการโทรศัพท์ ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า โดยลูกค้าไม่ต้องยื่นเอกสารใด ๆ เพิ่มเติม สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย

 

ลิงก์ผู้สนับสนุน

สินเชื่อบุคคลดิจิทัล คือ

สินเชื่อดิจิทัล หรือ สินเชื่อบุคคลดิจิทัล ถือว่าเป็นการให้บริการ Digital Lending ซึ่งเป็นกระบวนการให้ยืมเงินดิจิทัล ที่มีการให้บริการจัดการและเสนอวงเงินผ่านช่องทางดิจิทัล หรืออาจจะกล่าวได้ว่า สินเชื่อดิจิทัล เป็น กระบวนการให้บริการสินเชื่อบุคคลผ่านการดำเนินกระบวนการทุกขั้นตอนผ่านระบบดิจิทัล โดยไม่มีการยื่นเอกสารใด ๆ จากผู้ที่ต้องการเงินด่วน ด้วยความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจทั้งมหาภาคและในระดับฐานราก ส่งผลให้ข้อมูล มาส่วนสำคัญในการทำธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้เพื่อวิเคราะห์ และการสร้างความน่าเชื่อถือสำหรับเหล่าผู้อนุมัติแหล่งเงินทุน แก่บุคคลและนิติบุคคลที่มีความต้องการขอสินเชื่อ โดยในปัจจุบันกำลังจะเปลี่ยนผ่านและกลายเป็นการขอสินเชื่อดิจิทัลแบบเต็มรูป

ดังนั้น เพื่อความเข้าถึงแหล่งเงินทุนซึ่งเป็นสิ่งที่มีความสำคัญสูงสุด สำหรับการทำธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหล่าบรรดาร้านค้าและผู้ประกอบธุรกิจรายย่อย ที่ต่างได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ซึ่งกำลังประสบปัญหาการขาดสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ศึกษาและกำลังพิจารณาแนวทางในการให้ความช่วยเหลือด้านเงินทุน ด้วยสินเชื่อดิจิทัล โดยยึดหลักมุ่งตอบโจทย์ผู้ใช้บริการเป็นสำคัญ จึงได้กำหนดเงื่อนไขและแนวทางในการกำกับและดูแลการให้บริการสินเชื่อดิจิทัล ซึ่งจะเข้ามามีบทบาทสำคัญเพื่อเป็นแหล่งทุนในปี 2023 นี้

 

สินเชื่อดิจิทัล กับเงื่อนไขใหม่ ๆ

หากเราลองพิจารณาลักษณะและเงื่อนไขต่าง ๆ ของสถาบันการเงินที่มีการกำหนดเอกสารเพื่อยื่นยันการขอ สินเชื่อ การยืมเงินด่วนที่เคยมีในอดีต เช่น ข้อมูลการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน ข้อมูลการชำระบัตรกดเงินสด และบัตรเครดิตที่บุคคลเหล่านั้นเป็นเจ้าของ ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลที่สามารถแสดงรายละเอียดของรายได้ของบุคคลที่มีความต้องการขอสินเชื่อเงินด่วน แต่สิ่งเหล่านั้นไม่ได้บ่งชี้ ถึงสถานะและความสามารถในการชำระหนี้ที่แท้จริง ดังนั้นในอนาคต การให้บริการสินเชื่อดิจิทัลอาจจะมีการเข้าตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งที่เป็นฐานข้อมูลดิจิทัลต่าง ๆ ของผู้ที่ขอสินเชื่อ ซึ่งอาจเรียกได้ว่าเป็น “Alternative data”  อาทิ แหล่ง Social Media การเข้าดูแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ซึ่งอาจรวมไปถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับการชำระค่าสาธารณูปโภค ภาษี ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ ว่ามีการจ่ายหรือการชำระที่ตรงตามกำหนดหรือไม่

โดยข้อมูลที่กล่าวมานั้น จะมีความแตกต่างจากข้อมูลที่ได้จากเอกสาร ซึ่งผู้ที่มีความต้องการขอสินเชื่อดิจิทัลทำขึ้น หรืออาจกล่าวได้ว่า ทำและแต่งขึ้น โดยอาจจะไม่ใช่ข้อมูลที่เป็นความจริงทั้งหมด ซึ่งจะนำไปสู่การค้างชำระ จ่ายค่างวดไม่ไหวในที่สุด ดังนั้น นอกจาก สินเชื่อดิจิทัล จะเป็นอีกช่องทางที่สามารถช่วยให้ประชาชนฐานรากสามารถเข้าถึงการให้บริการนี้ได้ดีมากยิ่งขึ้น การใช้ข้อมูลที่นำมาจากแพลตฟอร์มต่าง  ๆก็จะสามารถให้ข้อมูลที่เป็นจริงแก่ผู้ให้บริการสินเชื่อดิจิทัลมากยิ่งขึ้น เพราะแม้ว่าเอกสารการเดินบัญชีจะดี แต่มีการค้างชำระทั้งค่าน้ำ ค่าไฟ มาโดยตลอด บุคคลนั้นก็ไม่อาจมีศักยภาพที่เพียงพอในการชำระสินเชื่อต่าง ๆ ได้แน่นอน

 

แนวทางกำกับดูแลสินเชื่อดิจิทัล

ธนาคารแห่งประเทศไทยได้กำหนดวงเงินสินเชื่อดิจิทัล เบื้องต้นไว้ที่ 20,000 บาท และมีระยะเวลาในการผ่อนชำระเงินคืนไม่เกิน 3 เดือน และมีการกำหนดเพดานอัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อดิจิทัล ไว้ที่สูงสุด ร้อยละ 28 ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อดิจิทัลที่มีความสอดคล้องกับความเสี่ยงในระบบการเงินและการให้บริการสินเชื่อชนิดต่าง ๆ ดังนั้น ด้วยเงื่อนไขและเกณฑ์การให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อดิจิทัล ต้องมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการดำเนินการไปพร้อม ๆ กับการให้บริการ ส่งผลให้ธนาคารแห่งประเทศไทยต้องเข้ามาดูแลการให้บริการ นำมาซึ่งแนวทางกำกับดูแลสินเชื่อดิจิทัล ซึ่งมีรายละเอียดและเงื่อนไขหลัก ดังนี้

  • ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อดิจิทัลต้องวิเคราะห์ข้อมูลและอนุมัติสินเชื่อ โดยใช้ประโยชน์จากข้อมูลหรือปัจจัยอื่น (Alternative data) อาทิ ข้อมูลการชำระค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำ ค่าไฟ และจากพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือและข้อมูลการซื้อขายสินค้า และบริการผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ซึ่งสามารถสะท้อนความตั้งใจในการชำระเงินคืนสินเชื่อดิจิทัล
  • ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อดิจิทัลต้องจัดการทำและใช้ช่องทางการเบิกจ่าย/ รับชำระเงินคืนสินเชื่อดิจิทัลผ่านช่องทางดิจิทัลเป็นหลัก เช่น การตัดบัญชีอัตโนมัติ การโอนเงินโดยใช้ e – money หรือกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นการส่งเสริมร่องรอย หรือรอยเท้าดิจิทัล (Digital footprint) ซึ่งสามารถเป็นแหล่งข้อมูลสำคัญที่จะสร้างความน่าเชื่อถือแก่ลูกค้าได้ พอ ๆ กับการเดินบัญชีย้อนหลังดังเช่นการขอสินเชื่อในปัจจุบัน
  • ด้านการให้บริการลูกค้า ผู้ประกอบการสินเชื่อดิจิทัลจะต้องมีการจัดให้มีสัญญา เอกสาร หรือข้อมูลต่าง ๆ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นฐานข้อมูลให้ลูกค้าสินเชื่อดิจิทัลสามารถเข้าดูข้อมูลได้โดยสะดวก

ดังนั้น จะพบว่าหากให้บริการสินเชื่อดิจิทัลที่กำลังจะเป็นการให้บริการสำคัญของเหล่าสถาบันการเงินในอนาคตอันใกล้นี้ มีรายละเอียดที่มีความเกี่ยวข้องกับข้อมูลบนฐานข้อมูลที่เราใช้กันในชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้น ซึ่งหากใครที่กำลังมีความสนใจในการขอรับการให้บริการนี้ ก็ควรศึกษาและหาข้อมูลไว้ เพื่อเตรียมการไว้ล่วงหน้า มิฉะนั้นอาจจะไม่ผ่านเงื่อนไขการขอสินเชื่อดิจิทัลได้ง่าย ๆ  โดยอาจจะมีผลกระทบที่หนักหนากว่าการติดเครดิตบูโรเสียอีก เพราะยุคสมัยใหม่ กรเชื่อมต่อและโยงข้อมูลต่าง ๆ จะสามารถดำเนินการได้มากยิ่งขึ้น ส่งผลให้คุณอาจจะขอสินเชื่อดิจิทัล ได้เพียงใช้ข้อมูลจากการจ่ายค่าน้ำ ค่าไฟและค่าโทรศัพท์เท่านั้น

อ้างอิง 1 2

 

 

topofficecleaner