ยืมเงินด่วน ออมสิน 2566 สินเชื่อชีวิตสุขสันต์

ธนาคารออมสินเป็นธนาคารหนึ่งที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนาน และด้วยประสบการณ์และความใส่ใจ คอยดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิด ธนาคารออมสินจึงยังคงสามารถเป็นหนึ่งในดวงใจของประชาชนได้เสมอ ไม่ว่ายามใด ด้วยการให้บริการเงินด่วน สินเชื่อบุคคล สินเชื่อเคหะหรือสินเชื่อสวัสดิการ ธนาคารออมสินก็พร้อมที่จะนำเสนอสินเชื่อ ออมสินทั้งใหม่และเก่าอย่างต่อเนื่อง โดยในขณะนี้ ธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่อ 2566 ที่หลากหลายและพร้อมให้ความช่วยเหลือลูกค้าในทุกระดับ โดย ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจและเรากำลังจะมาพูดคุยกันในวันนี้ คือ สินเชื่อชีวิตสุขสันต์ ซึ่งเป็นสินเชื่อที่พร้อมให้คุณใช้ชีวิตได้อย่างอิสระ ทั้งค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษา แต่งงาน ท่องเที่ยว ธนาคารออมสินก็พร้อมช่วยเหลือคุณทันที

 

ลิงก์ผู้สนับสนุน

สินเชื่อชีวิตสุขสันต์ สินเชื่อ ออมสิน 2566

เพิ่มสีสีนง่าย ๆ ให้ชีวิตของคุณ พร้อมทั้งครอบคลุมค่าใช้จ่าย ไม่ว่าจะเป็นการแต่งงาน เพื่อการศึกษา ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  สินเชื่อ ออมสินชีวิตสุขสันต์ก็พร้อมนำเสนอสิ่งที่ดีและเหมาะสมกับคุณที่สุด โดยสินเชื่อชีวิตสุขสันต์นี้ เป็นการให้บริการสินเชื่อระยะยาวที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายอเนกประสงค์ตามแต่ความต้องการของผู้กู้ โดยสามารถอนุมัติวงเงินการกู้ได้ไม่เกิน 20 ล้านบาท และเบิกเกินบัญชีได้ไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยขึ้นอยู่กับหลักทรัพย์ที่ใช้ในการค้ำประกันการกู้ คือ

 • ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของจำนวนเงินฝากคงเหลือในสมุดบัญชีเงินฝากของธนาคารออมสิน
 • ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของมูลค่าสลากออมสินพิเศษ โดยไม่ต้องพิจารณาถึงมูลค่า

สามารถอนุมัติการกู้ได้ง่าย ๆ โดยมีการกำหนอัตราดอกเบี้ยไว้ที่โดยมีเงื่อนไขดังนี้

 • เงินกู้ระยะยาว ไม่เกิน 10 ปี นับตั้งแต่เดือนที่ต้องชำระเงินกู้ และดอกเบี้ยงวดแรกตามที่กำหนดในสัญญา โดยส่งชำระเป็นงวดรายเดือน หรือสามารถส่งชำระไม่ต่ำกว่าดอกเบี้ยเงินกู้ในแต่ละงวดกับเงินต้นบางส่วนได้ โดยพิจารณาตามความสามารถในการส่งชำระหนี้ของผู้กู้
 • ในกรณีที่ผู้กู้ประสงค์จะขอกู้และทำสัญญากู้เงินเป็นรายปี (ระยะเวลากู้ 1 ปี) โดยขอชำระเงินต้นและดอกเบี้ยครั้งเดียวเมื่อครบสัญญากู้เงิน ก็จะสามารถกระทำได้ โดยเป็นอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการสินเชื่อตามวงเงิน และให้จัดทำสัญญากู้ระยะเวลา 1 ปีโดยส่งชำระเงินกู้และดอกเบี้ยครั้งเดียวเมื่อครบสัญญากู้
 • เงินกู้เบิกเกินบัญชี พิจารณาทบทวนสัญญาทุก 1 ปี

 

รายละเอียดการสมัคร

ออมสินปล่อยสินเชื่อ 2566 สินเชื่อชีวติสุขสันต์นี้ มีการกำหนดคุณสมบัติผู้กู้ไว้ดังนี้

 • เป็นบุคคลธรรมดาที่บรรลุนิติภาวะแล้ว และมีความสามารถในการทำนิติกรรมได้ตามกฎหมาย
 • ผู้ฝากเงินประเภทสลากออมสินพิเศษซึ่งเป็นผู้เยาว์และมีความประสงค์ขอกู้เงินโดยใช้สลากออมสินพิเศษของตนเองเป็นหลักประกันจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม
 • เป็นผู้ที่มีถิ่นฐานที่อยู่แน่นอนสามารถติดต่อได้
 • เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร

จากการการศึกษาคุณสมบัติของผู้กู้สินเชื่อ ออมสินชีวิตสุขสันต์นั้น จะเห็นแล้วว่าแม้ผู้กู้จะเป็นเพียงผู้เยาว์ ก็สามารถยื่นขอสินเชื่อ สำหรับผู้เยาว์ได้ทันทีโดยการนำสลากออมสินพิเศษที่มี มาเป็นหลักทรัพย์ในการค้ำประกันการกู้

หลักประกันการกู้สินเชื่อ ออมสินชีวติสุขสันต์ 2566

สำหรับผู้กู้ที่มีความสนใจยื่นขอสินเชื่อ ออมสินชีวิตสุขสันต์ โดยใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันเป็น สลากออมสินพิเศษ ต้องศึกษารายละเอียด ซึ่งมีดังนี้

 • สลากออมสินพิเศษต้องเป็นของผู้กู้และ/หรือของบุคคลอื่น (บุคคลธรรมดา) ซึ่งเป็นของสาขาที่ให้กู้เงิน
 • อายุสลากที่นำมาเป็นหลักประกันจะต้องไม่น้อยกว่า 1 วัน นับตั้งแต่วันที่รับฝากที่ระบุในสลาก
 • ไม่เป็นสลากชนิดระบุให้ใช้เงินแก่ผู้ถือสลากออมสินพิเศษ ยกเว้น มีการโอนเปลี่ยนชนิดสลากแล้ว
 • ไม่เป็นของผู้เยาว์ยกเว้น กรณีผู้เยาว์ขอกู้เงินโดยใช้สลากของตนเองเป็นหลักประกัน
 • ให้ใช้ทั้งฉบับหรือหลายฉบับรวมกัน แต่ต้องมีมูลค่ารวมกันทั้งหมดไม่น้อยกว่า 10,000 บาท ต่อการกู้แต่ละครั้ง
 • กรณีมูลค่าสลากสูงกว่าจำนวนเงินให้กู้ ให้ทำการตัดตอนสลากให้มีมูลค่าใกล้เคียงและคุ้มจำนวนเงินให้กู้ก่อน โดยการตัดตอนสลากให้ปฏิบัติตามคำสั่งธนาคารออมสิน เรื่อง การรับฝากเงินประเภทสลากออมสินยกเว้น สลากออมสินพิเศษ (รุ่นธนโชค) ห้ามตัดตอนสลากไม่ว่ากรณีใด ๆ
 • ต้องมอบให้ธนาคารยึดถือ พร้อมทั้งโอนสิทธิการถอนไว้ให้ธนาคาร

สำหรับผู้กู้ที่ต้องการใช้ สมุดฝากเงินออมสิน หรือสมุดเงินฝากออมสินประเภทที่มีบัญชีคู่โอน และสมุดเงินฝากออมสินประเภทเผื่อเรียก มีหลักเกณฑ์ ดังนี้

 • บัญชีที่จะใช้ต้องเป็นของผู้กู้และ/หรือของบุคคลอื่น (บุคคลธรรมดา) ซึ่งเป็นของสาขาที่ให้กู้เงิน
 • ไม่เป็นของผู้เยาว์ หรือฝากเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์
 • เงินฝากประเภทที่ธนาคารกำหนดให้ต้องมีบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกไว้เป็นบัญชีคู่โอนให้ถือเงินฝากประเภทนั้น ๆ และเงินฝากประเภทเผื่อเรียกเป็นหลักประกันเงินกู้ทั้งสองบัญชี
 • ต้องมอบให้ธนาคารยึดถือ พร้อมทั้งโอนสิทธิ์การถอนไว้ให้ธนาคาร

เพียงเท่านี้คุณก็สามารถดำเนินการกู้หรือขอสินเชื่อ ออมสินชีวิตสุขสันต์ได้ทันที ง่าย ๆ หรือหากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ธนาคารออมสิน ทุกสาขา หรือ ที่เว็บไซต์ ที่นี่

อ้างอิง 1

 

 

topofficecleaner