เล่นแชร์ ดีไหม ผิดกฎหมายไหม สิ่งที่ควรรู้ก่อน เล่นแชร์

ในสังคมไทย สิ่งที่เป็นที่รู้จักและเป็นที่นิยมกันมาอย่างยาวนานพอ ๆ กับการเล่นหวยซื้อหวย ซื้อล๊อตเตอรี่ คงหนีไม่พ้น “การเล่นแชร์” หลายท่านอาจมีคำถามว่าการ เล่นแชร์ผิดกฎหมายไหม แล้ว มีวิธีการเล่นอย่างไร บทความนี้มีคำตอบให้ครับ  

 

ลิงก์ผู้สนับสนุน

เล่นแชร์ ดีไหม

การเล่นแชร์ นั้นเป็นที่รู้จักกันดีในสังคมทุกระดับ โดยส่วนใหญ่จะนิยมเล่นกันในหมู่คนที่มีความใกล้ชิด มีความสนิทและคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี เอาง่าย ๆ คือ รู้จักที่อยู่ ที่ทำงาน รู้แม้กระทั่งชื่อพ่อชื่อแม่เลยทีเดียว ก็จะทำให้วงแชร์นั้นมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น โดยส่วนใหญ่จะเป็นการเล่นกันในกลุ่มญาติมิตรหรือคนที่ทำงานในที่ที่เดียวกัน เนื่องจาก การเล่นแชร์นั้นต้องอาศัยความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันพอสมควร และเป็นการที่เปิดโอกาสในผู้เล่นสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่มีความสะดวกโดยไม่ต้องทำธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารและสถาบันทางการเงิน และไม่จำเป็นที่จะต้องไปกู้เงินจากการกู้เงินนอกระบบซึ่งมีดอกเบี้ยมหาโหด

 

เล่นแชร์ ดีไหม ผิดกฎหมายไหม สิ่งที่ควรรู้ก่อน เล่นแชร์

เล่นแชร์ผิดกฎหมายไหม ?

จากข่าวที่ปรากฏอยู่บ่อย ๆ ตามหน้าหนังสือ โทรทัศน์และเว็บไซต์ข่าวสาร เกี่ยวกับการเล่นแชร์ที่ไม่ค่อยสู้ดีนัก ทั้ง วงแชร์ล่ม เท้าแชร์หนีหายพร้อมเงิน หรือข่าวการโกงแชร์กันในลักษณะต่าง ๆ อีกมากมาย ทำให้ประชาชนที่มีความสนใจจะเก็บออมด้วยการเล่นแชร์ เกิดความสับสน ไม่มั่นใจและมีคำถามว่า เล่นแชร์นั้นแท้จริงแล้วมันถูกต้องตามกฎหมายหรือไหม ?

อ้างอิงความหมายของการเล่นแชร์ ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2554 คำว่า “แชร์” หมายถึง การลงหุ้นเป็นจำนวนเงินและตามวาระที่กำหนดแล้วประมูลว่าจะให้ดอกเบี้ยเท่าไหร่ ผู้ลงหุ้นที่ให้ดอกเบี้ยสูงสุดจะได้รับเงินก่อน เวียนไปจนครบจำนวนผู้เล่น เรียกการลงหุ้นเช่นนั้นว่า “เล่นแชร์” ตามกฎหมาย

“การเล่นแชร์” คือ การที่บุคคลตั้งแต่สามคนขึ้นไปตกลงกันเป็นสมาชิกวงแชร์ โดยแต่ละคนมีภาระที่จะส่งเงินหรือทรัพย์สินอื่นใด รวมเข้าเป็นทุนกองกลางเป็นงวด ๆ เพื่อให้สมาชิกวงแชร์หมุนเวียนกันรับทุนกองกลางแต่ละงวดนั้นไปโดยการประมูลหรือโดยวิธีการอื่นใด

ซึ่งในความเป็นจริงนั้นอาจมีการแข่งขันกันประมูลเพื่อให้เป็นผู้ให้ดอกเบี้ยสูงสุดเพื่อจะได้รับเงินหรือทรัพย์สินกองกลางไป หรืออาจไม่มีการแข่งขันใด ๆ เลยจนต้องมีวิธีการอื่น ๆ มาดำเนินการเช่น การจับฉลาก หรือการสุ่มเป็นต้น

การเล่นแชร์นั้นมีกฎหมายรองรับ โดยมีพระราชบัญญัติการเล่นแชร์ 2534 ที่มีการกำหนดลักษณะการกระทำความผิดที่อาจเกิดจากการเล่นแชร์ ซึ่งมีประเด็นสำคัญ ๆ ที่สามารถสรุปเป็นข้อ ๆ เผื่อผู้ที่สนใจจะได้ทำการศึกษาก่อนการลงทุน ลงหุ้นเล่นแชร์ และเรียนรู้วิธี แชร์ออมเงินเล่นยังไง

 

เล่นแชร์ ดีไหม ผิดกฎหมายไหม สิ่งที่ควรรู้ก่อน เล่นแชร์

เล่นแชร์ ผิดกฎหมาย ต้องแบบไหน 

ห้ามนิติบุคคลเป็นท้าวแชร์

ตามพระราชบัญญัติการเล่นแชร์ ฉบับปี 2534 มาตราที่ 5

“ห้ามนิติบุคคลเป็นนายวงแชร์ (ท้าวแชร์ตามภาษาทั่วไป) เช็คที่นายวงแชร์สั่งจ่ายไม่มีมูลหนี้ นิติกรรมการเล่นแชร์ตกเป็นโมฆะ หนี้อันไม่อาจแบ่งแยกได้ ผู้สลักหลังไม่ต้องรับผิดชอบให้เงินตามเช็ค”

เป็นข้อความจากคำพิพากษาของศาลฎีกาที่ 6/2545 เกี่ยวกับการฉ้อโกงเงินแชร์โดยที่มีท้าวแชร์เป็นนิติบุคคล ประกอบกับข้อกฎหมายในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 150 การใดมีวัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมายเป็นการพ้นวิสัยหรือเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนการนั้นเป็นโมฆะ ส่งผลให้การดำเนินการเล่นแชร์ในลักษณะดังกล่าวตามคดีฟ้องร้องที่มีท้าวแชร์ที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลนั้นเป็นอันโมฆะ ซึ่งจากคำพิพากษาของศาลท่าน ทำให้เกิดเป็นบรรทัดฐานและแนวทางในการปฏิบัติ โดยห้ามมิให้นิติบุคคลเป็นนายวงแชร์หรือท้าวแชร์

ห้ามเล่นเกิน 30 คนและห้ามเกิน 3 วง มีโทษทั้งจำทั้งปรับ

จากพระราชบัญญัติการเล่นแชร์ 2534 มีการกำหนดให้ วงแชร์แต่ละวงมีข้อจำกัดทั้งในด้านจำนวนคนเล่นและจำนวนเงิน อีกทั้งยังมีการอ้างอิงข้อบทกฎหมายจากคำพิพากษาคดีของศาลอีกหลายคดี ซึ่งผู้ที่สนใจจะเล่นแชร์ควรให้ความสำคัญและศึกษารายละเอียดไว้ เพื่อจะได้ไม่ตกเป็นเยื่อของมิจฉาชีพ

โดยมีรายละเอียดพอสรุปได้ ดังนี้ครับ ห้ามตั้งวงแชร์รวมกันเกิน 3 วง ห้ามมีสมาชิกทุกวงรวมกันเกินกว่า 30 คน และห้ามมีเงินกองทุนหรือเงินกองกลางต่อหนึ่งงวดรวมกันเกินกว่า 300,000 บาท

หากเราทราบข้อกฎหมายนี้แล้ว จึงควรระมัดระวังในการเล่นแชร์ครับเพราะ หากการเล่นแชร์หรือวงแชร์ที่เราเข้าร่วมนั้น มีจำนวนสมาชิกหรือจำนวนเงินที่มากกว่าข้อกฎหมาย ย่อมแสดงถึงความเสี่ยงและโอกาสในการได้รับผลประโยชน์ ซึ่งอาจจะเป็นกลลวงของเหล่ามิจฉาชีพที่นำมาใช้ล่อ แล้วกระทำผิดในการฉ้อโกงเงินทั้งหมดครับ ซึ่งหากมีการเล่นจริง ทั้งที่มีสมาชิกเกิน 30 คน หรือวงเงินกองทุนเกิน 300,000 บาทแล้วมีปัญหาเกิดขึ้น คำถามคือ เราสามารถจะดำเนินคดีฟ้องร้องได้หรือไม่? 

อ้างอิงจาก คำพิพากษาคดีศาลฎีกาที่ 6231/2552 ซึ่งเป็นคดีความที่เกิดจากการโกงเงินแชร์ ซึ่งวงแชร์นี้มีจำนวนสมาชิกเกิน 30 คนและมีเงินกองกลางเกิน 300,000 บาทด้วยเช่นกัน แต่สมาชิกทั้งวงแชร์ได้ดำเนินการจ่ายเงินและมีการประมูลแบ่งและจัดสรรเงินกองกลางมาโดยตลอด ซึ่งแสดงถึง การยอมรับในเงื่อนไข ของวงแชร์นี้ตั้งแต่ต้น ดังนั้น การเล่นแชร์ จึงไม่เป็นโมฆะตั้งแต่ต้นและศาลยังพิพากษาให้นายวงแชร์ต้องจ่ายเงินในสมาชิกจนครบ สรุปแล้วจะเห็นว่า การเล่นแชร์ ไม่ผิดกฎหมาย แต่มีข้อกฎหมายที่คุ้มครองอยู่พอสมควร ซึ่งผู้ที่จะเล่นควรศึกษาและระมัดระวังด้วยตัวท่านเองเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของการ โกงแชร์ ครับ

 

เล่นแชร์ ดีไหม ผิดกฎหมายไหม สิ่งที่ควรรู้ก่อน เล่นแชร์

ห้ามโฆษณาชี้ชวนให้คนมาเล่นแชร์ ปรับไม่เกิน 5 หมื่นบาท

การโฆษณาชวนเชื่อให้ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมในการเล่นแชร์นั้นไม่สามารถทำได้ เนื่องจากหากมีการอนุญาตให้มีการโฆษณาแล้วการเล่นแชร์นี้จะกลายเป็นการดำเนินการประกอบธุรกิจ การใช้ชื่อหรือคำแสดงชื่อในทางธุรกิจที่มีคำว่า “เล่นแชร์” หรือคำอื่น ๆ ที่มีความหมายเดียวกันนั้นกฎหมายได้ห้ามเอาไว้ ถือว่าเป็นการโฆษณาชวนเชื่อ ซึ่งมีโทษปรับสูงสุดถึง 50,000 บาทเลยทีเดียวครับ ยิ่งในปัจจุบันซึ่งเป็นยุคดิจิทัล มีการใช้โฆษณาทางสื่อออนไลน์มากมายยิ่งต้องสังเกตและระมัดระวังครับ ท้าวแชร์จะประกาศรับสมัครคนเข้าวงแชร์ใน Facebook, Line, Twitter ก็ไม่ได้นะครับ 

หากวงแชร์ล่ม ทุกคนต้องร่วมกันรับผิดชอบ

กรณีนี้ก็เกิดขึ้นบ่อยสำหรับการเล่นแชร์ครับ นอกจากท้าวแชร์จะเป็นคนโกงเองแล้ว ก็ยังมีกรณีลูกแชร์หนีหลังจากเปียแชร์แล้ว ซึ่งในทางปฏิบัตินั้น การเล่นแชร์หรือวงแชร์ก็ยังคงดำเนินต่อไปครับ โดยท้าวแชร์ต้องเป็นคนรับผิดชอบสำรองเงินจ่ายแทนลูกวงแชร์ที่หนีไปก่อน  และต้องดำเนินการติดตามหรือสามารถดำเนินการฟ้องร้องทางแพ่งต่อลูกวงแชร์ที่หลบหนีไปได้

อีกกรณีคือ วงแชร์ล่ม หรือ การเลิกสัญญาเล่นแชร์ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 391 วรรคหนึ่ง กล่าวคือ ลูกวงแชร์ผู้ประมูลแชร์ได้แล้วจะต้องคืนเงินที่ได้รับไปให้แก่ลูกวงแชร์คนอื่น ๆ ที่ยังไม่ได้ประมูล โดยนายวงแชร์ยังมีหน้าที่รับผิดชอบในการคืนเงินดังกล่าวจนกว่าลูกวงแชร์ที่ยังไม่ได้ประมูลจะได้รับเงินคืนครบตามจำนวนที่มีสิทธิได้ หรืออธิบายแบบง่าย ๆ คือ หน้าที่ของทุกคนจะจบแบบแฮปปี้ได้ก็คือ ต้องจ่ายเงินจนกว่าทุกคนจะได้รับเงินหมดครับ หากมีคนหนี ท้าวแชร์ก็ต้องรับผิดชอบจ่าย หากวงแชร์ล่มก็ต้องนำเงินทั้งหมดมาคืนให้กลับสู่สภาพเดิมก่อนเริ่มเล่นหรือจ่ายคืนให้ครบตามสิทธิที่เขาควรจะได้

 

เล่นแชร์ ฟ้องได้ไหม หลักฐานที่ต้องเตรียมหากโดนโกง

เป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติก่อนการตกลงเล่นแชร์ที่คุณจะต้อง ทราบข้อมูลขอท้าวแชร์ หรือนายวงแชร์ ทั้ง ชื่อ – นามสกุล อาชีพ ที่อยู่ ที่ทำงาน ฐานะทางการเงินและข้อมูลอ้างอิงอื่น ๆ ให้ดีก่อนการตกลงเข้าร่วมวงแชร์ อีกทั้งจะต้องพอรู้จักสมาชิกที่ร่วมเล่นแชร์คนอื่น ๆ อีกด้วย ว่า ชื่อ – นามสกุลใด ทำงานอะไร ที่อยู่ ที่ทำงานอยู่ที่ใด เพื่อจะได้ติดตามและติดต่อหากเกิดกรณีปัญหาต่าง ๆ ขึ้น พร้อมทั้งควรเก็บหลักฐาน การจ่ายค่างวดหรือเบี้ยแชร์ทุกครั้ง ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายโดยตรงหรือ การโอนผ่านบัญชีธนาคาร เพราะจะเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่จะนำไปเอาผิดกับกรณีการฉ้อโกงได้ ยิ่งในปัจจุบันมีการติดต่อสื่อสารกันทางสื่อออลไลน์ ซึ่งสามารถเก็บบันทึก รายการ แคปข้อความ แคปรูปภาพและรายละเอียดได้ทั้งหมด

เล่นแชร์ แจ้งความได้ไหม ถูกโกงแชร์ ต้องทำอย่างไร

หากคุณตกเป็นเหยื่อของการฉ้อโกง หรือได้รับเสียหายจากการเล่นแชร์ ไม่ว่าจะเป็นแชร์ลักษณะใดก็ตาม สามารถเข้ามาแจ้งความร้องทุกข์ได้ที่ พนักงานสอบสวน ณ สถานีตำรวจท้องที่ที่เกิดเหตุ หรือสามารถแจ้งความร้องทุกข์ได้ที่ ตำรวจปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ โทร 02-234-1068 หรือหากยอดความเสียหายมากเกินกว่า 5 ล้านบาท สามารถแจ้งความร้องทุกข์ได้ที่กองปราบปราม

 

แชร์ทอง ดีไหม

ในปัจจุบันต้องยอมรับเลยครับว่า การเล่นแชร์นั้นเป็นอีกทางเลือกสำหรับการลงทุนและการออมที่สามารถดำเนินการได้ แม้ว่าจะมีความเสี่ยงอยู่บ้างก็ตาม ซึ่งหนึ่งในการเล่นแชร์ที่ลงทรัพย์สินเป็นกองกลางนั้นก็มี ทองคำ อยู่ในนั้นด้วย

หากจะถามว่าเล่นดีไหม ผมคงต้องขอให้ความเห็นว่า ทองคำนั้น มีราคาผันผวนไปมาค่อนข้างเยอะ อีกทั้งในปัจจุบัน ราคาทองคำนั้นสูงมากหากเทียบกับช่วง 3 – 5 ปีที่ผ่านมา คุณลองนึกดูว่าหากคุณลงทุนเล่น แชร์ทองคำ 1 วง เมื่อ ปี 61 มีการตกลงวางทรัพย์กองกลางเป็นทองคำ 1 บาท ราคา ณ ตอนนั้นปะมาณ 18,000 บาท เล่นกัน 30 คน คุณได้คิวในการรับทองคำจากการประมูลคนที่ 28 ซึ่งจะอยู่ในปัจจุบัน คือปี 63 ราคาทองคำ 1 บาทพุ่งไปที่ 25,000 บาท ราคาห่างจาก ณ วันเริ่มต้นมาก

โอกาสที่จะมีการโกงหรือการหนีแชร์ค่อนข้างสูง ดังนั้นก่อนจะเล่นควรพิจารณารายละเอียดให้ดีครับ หากเป็นญาติมิตรหรือเพื่อน ๆ กันอาจสามารถขอปรับเปลี่ยนจากการวางทองคำเป็นตัวเงินแทนได้ แต่หากเป็นคนอื่นที่ไม่ได้สนิท ขอบอกเลยครับว่า ท้าวแชร์หนีแน่นอน

สรุป: เล่นแชร์ถูกกฎหมาย ?

กล่าวโดยสรุปแล้ว การเล่นแชร์นั้นไม่ถือว่าเป็นความผิดตามกฎหมาย ประชาชนทั่วไปสามารถเล่นได้ แต่ในการเล่นแชร์นั้นจะต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติการเล่นแชร์ 2534 ซึ่งมีการกำหนดหลักเกณฑ์สำหรับท้าวแชร์หรือนายวงแชร์ให้ต้องปฏิบัติตามกฎหมายเช่นเดียวกับสมาชิกลูกวงแชร์ หากมีการฝ่าฝืนถือว่ามีความผิดต้องรับโทษตามที่กฎหมายกำหนด แต่ถ้าทุกคนต่างเล่นแชร์ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น ก็จะทำให้สมาชิกได้รับผลประโยชน์ครบถ้วนทุกคน ซึ่งสามารถนำเงินหรือทรัพย์สินที่ได้ไปใช้ในกรณีเร่งด่วนหรือเงินฉุกเฉินในการดำเนินชีวิตได้ต่อไป

 

อ้างอิง 1 2 3

อ่านบทความอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 

ยืมเงินด่วน 3000 – 5000 บาท ผ่านแอพ/ATM/ออนไลน์ ไม่มีหลักทรัพย์
อยากยืมเงิน 1000 - 3000 บาท ยืมจากที่ไหนดี
หาเงินเข้า wallet วันละ 1000
topofficecleaner