บ้านเคหะสุขประชา 2566 จอง/เช่าบ้านการเคหะ 2023

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดที่ผ่านมานั้น ได้สร้างผลกระทบแก่ประชาชนในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหล่าผู้มีรายได้น้อย และกลุ่มประชาชนเปราะบางทั้ง ผู้สูงอายุ ผู้พิการที่มักจะได้รับผลกระทบและประสบปัญหาต่อเนื่องและยาวนานกว่าประชาชนอื่น ๆ ที่อาจจะสามารถทำมาหากินและฟื้นตัวได้รวดเร็วกว่ามาก

การเคหะแห่งชาติ ได้เล็งเห็นความยากลำบากและได้ถอดบทเรียนจากการพัฒนาที่อยู่อาศัย ที่เน้นการพื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก ที่ต้องเริ่มแก้ปัญหาให้ถูกจุดและแก้ไขให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและเท่าเทียม นำมาซึ่งโครงการบ้านเคหะสุขประชา 2566 ที่เน้นการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยให้มีบ้านพักอาศัยด้วยวิธีการเช่าบ้านการเคหะ โดยมีข้อมูลและมีรายละเอียดดังนี้

 

เช่าบ้านการเคหะ กับโครงการบ้านเคหะสุขประชา

 

จองบ้านการเคหะ	เช่าบ้านการเคหะ		บ้านเคหะสุขประชา
ภาพประกอบบทความ ไม่ใช่สถานที่จริง

โครงการบ้านเคหะสุขประชา เป็นการดำเนินงานตามแนวคิด “เศรษฐกิจสุขประชา” โดยการกำหนดรูปแบบการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย รวมถึงการสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ภายใต้โครงการบ้านเคหะสุขประชาให้ผู้มีรายได้น้อยมีที่พักอาศัย เพื่อจะได้พักผ่อนและเป็นหลักประกันในการดำเนินชีวิตเพื่อ มีกำลังในการต่อสู้และทำงานเพื่อสร้างเนื้อสร้างตัวต่อไป

ทั้งนี้ การเคหะแห่งชาติได้นำเสนอ โครงการบ้านเคหะสุขประชา โดยมีเป้าหมายในการสร้างที่พักอาศัยกว่า 100,000 หน่วย ภายในระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ 2566 – 2568 ซึ่งกำหนดการส่งมอบปีละประมาณ 20,000  หน่วยในชื่อโครงการบ้านเคหะสุขประชา เพื่อสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยให้กับผู้มีรายได้น้อย ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มเปราะบาง ซึ่งรวมไปถึงข้าราชการชั้นผู้น้อยและข้าราชการเกษียณอีกด้วย

 

บ้านสุขประชา 2566

 

จองบ้านการเคหะ	เช่าบ้านการเคหะ		บ้านเคหะสุขประชา
ภาพประกอบบทความ ไม่ใช่สถานที่จริง

ในปัจจุบันโครงการบ้านเคหะสุขประชา ดำเนินการโครงการนำร่องในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2 โครงการ จำนวนบ้านให้เช่าบ้านการเคหะอยู่ที่ 572 หน่วย ซึ่งได้แก่ โครงการบ้านเคหะสุขประชาร่มเกล้า จำนวน 270 หน่วย และโครงการบ้านเคหะสุขประชาฉลองกรุง จำนวน 302 หน่วย โดยสำหรับการเข้าร่วมโครงการหรือสามารถรวมไปถึงการจองบ้านการเคหะนั้น มีการแบ่งออกเป็นกลุ่มต่าง ๆ คือ

 • แบบ X สำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ โดยมีพื้นที่ใช้สอย 30 ตารางเมตร ค่าเช่าบ้านการเคหะ ที่ 1,500 บาท/ เดือน
 • แบบ A สำหรับผู้ที่มีสถานะโสด โดยมีพื้นที่ใช้สอย 30 ตารางเมตร ค่าเช่าบ้านการเคหะ ที่ 2,000 บาท/ เดือน
 • แบบ B สำหรับครัวเรือนใหม่ 1 ห้องนอน โดยมีพื้นที่ใช้สอย 40 ตารางเมตร ค่าเช่าบ้านการเคหะ ที่ 2,500 บาท/ เดือน
 • แบบ C สำหรับครัวเรือนใหม่ 2 ห้องนอน โดยมีพื้นที่ใช้สอย 50 ตารางเมตร ค่าเช่าบ้านการเคหะ ที่ 3,000 บาท/ เดือน

จะเห็นแล้วว่า โครงการบ้านเคหะสุขประชานั้น มีการพิจารณาแบ่งกลุ่มผู้ที่สามารถเข้าจองบ้านการเคหะและมีรายละเอียดทั้งพื้นที่และราคาการเช่าบ้านการเคหะ ที่เริ่มต้นเพียง 1,500 บาท สูงสุดที่ 3,000 บาทเท่านั้น

 

คุณสมบัติการเช่าบ้านการเคหะ 2566

 

จองบ้านการเคหะ	เช่าบ้านการเคหะ		บ้านเคหะสุขประชา
ภาพประกอบบทความ ไม่ใช่สถานที่จริง

การดำเนินโครงการบ้านการเคหะสุขประชานั้น มีการกำหนดเกณฑ์และคุณสมบัติการพิจารณาอนุมัติการเช่าบ้านการเคหะไว้ โดยกำหนดเงื่อนไขและคุณสมบัติดังนี้

 • เป็นประชาชนที่ถือสัญชาติไทย
 • เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจถดถอยอันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) เช่นผู้ที่ประกอบอาชีพที่ได้รับผลกระทบ หรือถูกเลิกจ้าง มีเหตุจำเป็นให้เปลี่ยนอาชีพ ย้ายถิ่นฐาน รายได้ลดลง เป็นต้น
 • เป็นผู้ว่างงาน เป็นครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว เป็นคนพิการ เป็นผู้สูงอายุ และเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการไล่รื้อ เวณคืนที่ดิน ข้าราขการเกษียณต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายกำหนด
 • บรรลุนิติภาวะ ที่สามารถดำเนินการทำนิติกรรมสัญญากับการเคหะแห่งชาติได้
 • เป็นผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อเดือน/ ต่อครัวเรือน โดยมีเอกสารรับรองและผ่านการตรวจสอบแล้วจากหน่วยงานตรวจสอบหลักฐานของการเคหะแห่งชาติ

เงื่อนไขการจองบ้านการเคหะ 2566 โครงการบ้านการเคหะสุขประชา

สำหรับทุกท่านที่สนใจและต้องการจองบ้านการเคหะ หรือเข้าร่วมโครงการบ้านสุขประชานี้ สามารถตรวจสอบรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ ดังนี้

 • ผู้จองสิทธิต้องแสดงเจตจำนงการเข้าอยู่อาศัยประจำและร่วมดำเนินกิจการเศรษฐกิจสุขประชา (ต้องเข้าอบรมโครงการสุขประชา (Sukpracha Academy) ตามที่การเคหะแห่งชาติกำหนด
 • กรณีผู้จองบ้านการเคหะเป็นผู้สูงอายุต้องมีสุขภาพแข็งแรง สามารถช่วยเหลือตนเองได้ หรือกรณีเป็นคนพิการต้องขึ้นทะเบียนคนพิการกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และสามารถช่วยเหลือตัวเองได้หรือมีผู้ดูแลเป็นการเฉพาะ
 • ให้สิทธิจองที่อยู่อาศัยโครงการบ้านเคหะสุขประชาใด ๆ เพียงครอบครัวละ 1 หน่วย (ครอบครัว หมายถึง บิดา มารดา สามี ภรรยา (นิตินัยหรือพฤตินัย) บุตรหรือบุตรบุญธรรม
 • ไม่สามารถโอนสิทธิการจองและสิทธิการเช่าให้กับผู้อื่น และไม่อนุญาตให้เช่าช่วง
 • ผู้จองสิทธิต้องชำระค่าเช่าล่วงหน้าหรือเงินมัดจำ 1 เดือน โดยค่าเช่าขึ้นอยู่กับประเภทของรูปแบบบ้านในแต่ละโครงการ ทั้งนี้ค่าเช่าและค่าบริการส่วนกลาง ค่าเช่าล่วงหน้า หรือเงินมัดจำการจองบ้านการเคหะ ทางการเคหะแห่งชาติขอสงวนสิทธิจัดเก็บตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ ระยะเวลาในการทำสัญญาเป็นการทำสัญญาแบบปีต่อปี พร้อมทั้งจะมีการทบทวนสิทธิ์การเช่าบ้านการเคหะทุกปีตามหลักเกณฑ์ขอรับความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัย หากผู้เช่ามีรายได้เกินเกณฑ์ที่กำหนดขอสงวนสิทธิ์ในการอยู่อาศัย เพิ่มเติมรายละเอียการเช่าบ้านการเคหะ โดยทางการเคหะจะไม่รับพิจารณาและตัดสิทธิ์ผู้จอง ที่คุณสมบัติไม่ผ่านและไม่พร้อมเข้าอยู่ ณ วันเวลาที่การเคหะแห่งชาติกำหนด หรือผู้จองบ้านการเคหะให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ

สนใจและต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่ การเคหะแห่งชาติ LINE OA: @NHA.THAILAND หรือโทร Call Center 1615

 

อ้างอิง 1 2

topofficecleaner